Kvalitet och utvärdering

Kontinuerlig utvärdering av rehabiliteringsvistelsen har skett sedan verksamheten startade. Utvärderingen belyser att Lydiagårdens cancerrehabilitering, internatvistelse i fem dygn med ett strukturerat rehabiliteringsprogram, kan hjälpa och stödja patienter så att återgång till vardagen blir lättare.

Nedan angivna metoder används för att vi på ett systematiskt sätt skall kunna följa upp samt säkra kvaliteten. Det är ett program där vi själva, liksom uppdragsgivarna, kan följa upp och utvärdera verksamheten.

Enkät efter avslutad rehabilitering

Gäster och ev medföljande närstående, får skriftligt bedöma de olika momenten som ingår i rehabiliteringsprogrammet. Av patienterna 2017 (n=428) var:

  • 97 % anser att de erhållit ny kunskap

  • 96 % är mycket nöjda eller nöjda med den rehabiliteringsplan som alla erhåller vid hemfärd

  • 99,5 % är mycket nöjda eller nöjda med den totala upplevelsen på Lydiagården

Mätning av ångest och depression

Vi använder oss av Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Denna självskattningsskala är speciellt utvecklad för att skatta ångest och depression vid somatisk sjukdom och innehåller två separata delskalor. Skalan används i cancersammanhang. De HAD-mätningar som gjorts genom åren visar klart minskade ångest- och depressionsvärden efter genomförd rehabiliteringsvecka.

Troligtvis sparar rehabilitering enligt Lydiagårdens modell besök inom sjukvården för både patienter och närstående. Mätningar under alla år har visat samma mönster. Detta stämmer också väl överens med de iakttagelser personalgruppen gör under rehabiliteringsveckorna.

Link to: MålLink to: DeltagarerfarenheterLink to: Veckoplanering